Zespół Żłobków Miejskich w Rybniku
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Zespół Żłobków Miejskich w Rybniku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Żłobków Miejskich w Rybniku zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Żłobków Miejskich w Rybniku


Data publikacji strony internetowej: 2018-01-02

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-16


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Część plików (PDF, DOC itp.) nie jest dostępnych cyfrowo.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
 • Brak informacji wskazującej położenie podstrony - tzw. ścieżka okruszków.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których tabele zostały użyte w sposób nieprawidłowy lub nie zawierają właściwej struktury.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których nagłówki zostały użyte w niewłaściwy sposób.


Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • Możliwość zmiany sposobu wyświetlania na wersję o zwiększonym kontraście.
 • Możliwość zmiany rozmiaru tekstu.
 • Widoczny fokus.


Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21.
Deklaracja została ostatnio poddana samoocenie i aktualizacji dnia: 2023-01-10

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Aleksandra Bałdyga, adres poczty elektronicznej zlobek@miastorybnik.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 4407715. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejski Żłobek Wesoła Rybka w Rybniku, ul. Orzepowicka 23, 44-217 Rybnik

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Posiadamy wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu, które znajduje się od strony ulicy Budowlanych. Wejście do budynku jest oznakowane dla osób niepełnosprawnych. Drzwi aluminiowe są duże z uchwytem do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

W budynku, który po wejściu jest parterowy znajduje się korytarz, który daje możliwość poruszania się na wózku inwalidzkim.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

 • w budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych,
 • zapewniamy osobom ze szczególnymi potrzebami  możliwość ewakuacji: drogi ewakuacyjne są oznaczone, osoby funkcyjne posiadają szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej i znają zasady postępowania na wypadek ewakuacji.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych ogólnodostępne, wjazd na parking od ulicy Budowlanych.

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

Jest potrzebny tłumacz wyślij maila zlobek@miastorybnik.pl. Umówimy.

 

Miejski Żłobek nr 2, ul. Św. Maksymiliana 26, 44-207 Rybnik

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Posiadamy wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu. Wejście jest oznakowane dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem do budynku znajduje się pochylnia z poręczą. Drzwi aluminiowe są duże z uchwytem do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózku inwalidzkim.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

W budynku, który po wejściu jest parterowy znajduje się korytarz, który daje możliwość poruszania się na wózku inwalidzkim.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

 • w budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych,
 • zapewniamy osobom ze szczególnymi potrzebami  możliwość ewakuacji: drogi ewakuacyjne są oznaczone, osoby funkcyjne posiadają szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej i znają zasady postępowania na wypadek ewakuacji.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Parking nie posiada wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

Jest potrzebny tłumacz wyślij maila zlobek@miastorybnik.pl. Umówimy.

 

Miejski Żłobek nr 3, ul. Żurawia 2a, 44-253 Rybnik

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Posiadamy wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu. Wejście jest oznakowane dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem do budynku znajduje się pochylnia z poręczą. Drzwi aluminiowe są duże z uchwytem do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózku inwalidzkim.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

W budynku, który po wejściu jest parterowy znajduje się korytarz, który daje możliwość poruszania się na wózku inwalidzkim.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

 • w budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych,
 • zapewniamy osobom ze szczególnymi potrzebami  możliwość ewakuacji: drogi ewakuacyjne są oznaczone, osoby funkcyjne posiadają szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej i znają zasady postępowania na wypadek ewakuacji.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Przy budynku znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych ogólnodostępne, wjazd na parking od ulicy Żurawia.

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

Jest potrzebny tłumacz wyślij maila zlobek@miastorybnik.pl. Umówimy.

Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2020-09-22 Aleksandra Bałdyga Publikacja
Wyświetleń: 1002